بایگانی نویسنده مدیریت

توسطمدیریت

جدول ضخامت و وزن لوله فولادی

جدول ضخامت و وزن لوله فولادی ، جدول قطر و وزن و ابعاد و مشخصات فنی لوله های فولادی به کیلوگرم ، اینچ و میلی متر ، جدول کامل قطر و وزن لوله های فولادی در تمامی ابعاد ، جدول دقیق مشخصات فنی لوله فولادی

دانلود جدول ضخامت و وزن لوله فولادی

قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1.8 ۶ ۰٫۰۴۹ ۱٫۲۴ ۰٫۲۸
1.8 ۶ ۰٫۰۶۸ ۱٫۷۳ ۰٫۳۶
1.8 ۶ ۰٫۰۹۵ ۲٫۴۱ ۰٫۴۷
1.4 ۸ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۴۹
1.4 ۸ ۰٫۰۸۸ ۲٫۲۴ ۰٫۶۳
1.4 ۸ ۰٫۱۱۹ ۳٫۰۲ ۰٫۸۰
3.8 ۱۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۶۳
3.8 ۱۰ ۰٫۰۹۱ ۲٫۳۱ ۰٫۸۴
3.8 ۱۰ ۰٫۱۲۶ ۳٫۲۰ ۱٫۱۰
1.2 ۱۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۸۰
1.2 ۱۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۰۰
1.2 ۱۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱٫۲۷
1.2 ۱۵ ۰٫۱۴۷ ۳٫۷۳ ۱٫۶۲
1.2 ۱۵ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۱٫۹۵
1.2 ۱۵ ۰٫۲۹۴ ۷٫۴۷ ۲٫۵۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
3.4 ۲۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۰۲
3.4 ۲۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۲۸
3.4 ۲۰ ۰٫۱۱۳ ۲٫۸۷ ۱٫۶۸
3.4 ۲۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۲٫۱۹
3.4 ۲۰ ۰٫۲۱۹ ۵٫۵۶ ۲٫۸۹
3.4 ۲۰ ۰٫۳۰۸ ۷٫۸۲ ۳٫۶۳
1 ۲۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۲۹
1 ۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۰۹
1 ۲۵ ۰٫۱۳۳ ۳٫۳۸ ۲٫۵۰
1 ۲۵ ۰٫۱۷۹ ۴٫۵۵ ۳٫۲۳
1 ۲۵ ۰٫۲۵ ۶٫۳۵ ۴٫۲۳
1 ۲۵ ۰٫۳۵۸ ۹٫۰۹ ۵٫۴۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1-1.4 ۳۲ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۶۵
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۶۹
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۴۰ ۳٫۵۶ ۳٫۳۸
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۹۱ ۴٫۸۵ ۴٫۴۶
1-1.4 ۳۲ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵٫۶۰
1-1.4 ۳۲ ۰٫۳۸۲ ۹٫۷۰ ۷٫۷۶
1-1.2 ۴۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۹۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۱۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۱۴۵ ۳٫۶۸ ۴٫۰۵
1-1.2 ۴۰ ۰٫۲۰۰ ۵٫۰۸ ۵٫۴۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۲۸۱ ۷٫۱۴ ۷٫۲۳
1-1.2 ۴۰ ۰٫۴۰۰ ۱۰٫۱۶ ۹٫۵۴
2 ۵۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۲٫۳۹
2 ۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۹۳
2 ۵۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۵٫۴۴
2 ۵۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۷٫۴۷
2 ۵۰ ۰٫۳۴۴ ۸٫۷۴ ۱۱٫۱۱
2 ۵۰ ۰٫۴۳۶ ۱۱٫۰۷ ۱۳٫۴۴
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
2-1.2 ۶۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۳٫۶۸
2-1.2 ۶۵ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۵٫۲۶
2-1.2 ۶۵ ۰٫۲۰۳ ۵٫۱۶ ۸٫۶۲
2-1.2 ۶۵ ۰٫۲۷۶ ۷٫۰۱ ۱۱٫۴
2-1.2 ۶۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴٫۹
2-1.2 ۶۵ ۰٫۵۵۲ ۱۴٫۰۲ ۲۰٫۳۷
3 ۸۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۴٫۵۱
3 ۸۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۶٫۴۵
3 ۸۰ ۰٫۲۱۶ ۵٫۴۹ ۱۱٫۲۷
3 ۸۰ ۰٫۳۰۰ ۷٫۶۲ ۱۵٫۲۵
3 ۸۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۱٫۳۱
3 ۸۰ ۰٫۶۰۰ ۱۵٫۲۴ ۲۷٫۶۵
3-1.2 ۹۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۱۷
3-1.2 ۹۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۷٫۴۰
3-1.2 ۹۰ ۰٫۲۲۶ ۵٫۷۴ ۱۳٫۵۶
3-1.2 ۹۰ ۰٫۳۱۸ ۸٫۰۸ ۱۸٫۶
3-1.2 ۹۰ ۰٫۶۳۶ ۱۶٫۱۵ ۳۴٫۰۱
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
4 ۱۰۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۸۳
4 ۱۰۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۸٫۳۵
4 ۱۰۰ ۰٫۲۳۷ ۶٫۰۲ ۱۶٫۰۶
4 ۱۰۰ ۰٫۳۳۷ ۸٫۵۶ ۲۲٫۲۹
4 ۱۰۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۸٫۲۸
4 ۱۰۰ ۰٫۵۳۱ ۱۳٫۴۹ ۳۳٫۵۰
4 ۱۰۰ ۰٫۶۷۴ ۱۷٫۱۲ ۴۰٫۹۹
5 ۱۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۹٫۴۵
5 ۱۲۵ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۱٫۵۶
5 ۱۲۵ ۰٫۲۵۸ ۶٫۵۵ ۲۱٫۷۶
5 ۱۲۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۳۰٫۹۳
5 ۱۲۵ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۴۰٫۲۴
5 ۱۲۵ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۴۹٫۰۵
5 ۱۲۵ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۵۷٫۳۷
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
6 ۱۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۱٫۲۹
6 ۱۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۳٫۸۲
6 ۱۵۰ ۰٫۲۸۰ ۷٫۱۱ ۲۸٫۲۳
6 ۱۵۰ ۰٫۴۳۲ ۱۰٫۹۷ ۴۲٫۵۲
6 ۱۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۵۴٫۱۶
6 ۱۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۶۷٫۴۹
6 ۱۵۰ ۰٫۸۶۴ ۲۱٫۹۵ ۷۹٫۱۲
8 ۲۰۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۴٫۷۵
8 ۲۰۰ ۰٫۱۴۸ ۳٫۷۶ ۱۹٫۹۴
8 ۲۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۳۳٫۲۸
8 ۲۰۰ ۰٫۲۷۷ ۷٫۰۴ ۳۶٫۷۶
8 ۲۰۰ ۰٫۳۲۲ ۸٫۱۸ ۴۲٫۴۹
8 ۲۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۵۳٫۰۴
8 ۲۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۶۴٫۵۸
8 ۲۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۷۵٫۸۳
8 ۲۰۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۹۰٫۳۵
8 ۲۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۱۰۰٫۸۴
8 ۲۰۰ ۰٫۸۷۵ ۲۲٫۲۳ ۱۰۷٫۷۸
8 ۲۰۰ ۰٫۹۰۶ ۲۳٫۰۱ ۱۱۱٫۱۶
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
10 ۲۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۲۲٫۶۱
10 ۲۵۰ ۰٫۱۶۵ ۴٫۱۹ ۲۷٫۸۳
10 ۲۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۱٫۷۳
10 ۲۵۰ ۰٫۳۰۷ ۷٫۸۰ ۵۰٫۹۶
10 ۲۵۰ ۰٫۳۶۵ ۹٫۲۷ ۶۰٫۲۴
10 ۲۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۸۱٫۴۷
10 ۲۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۹۵٫۸۹
10 ۲۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۱۱۴٫۶۴
10 ۲۵۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۳۲٫۸۹
10 ۲۵۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۵۴٫۹۷
10 ۲۵۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۱۷۲٫۱۰
12 ۳۰۰ ۰٫۱۵۶ ۳٫۹۶ ۳۱٫۲۲
12 ۳۰۰ ۰٫۱۸۰ ۴٫۵۷ ۳۶٫۰۲
12 ۳۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۹٫۶۸
12 ۳۰۰ ۰٫۳۳۰ ۸٫۳۸ ۶۵٫۱۴
12 ۳۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۷۳٫۷۶
12 ۳۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۷۹٫۶۵
12 ۳۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۹۷٫۳۶
12 ۳۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۰۸٫۸۷
12 ۳۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۱۳۱٫۹۰
12 ۳۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۵۹٫۷۲
12 ۳۰۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۸۶٫۷۶
12 ۳۰۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۲۰۷٫۸۶
12 ۳۰۰ ۱٫۳۱۲ ۳۳٫۳۲ ۲۳۸٫۵۲
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
14 ۳۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۱٫۲۷
14 ۳۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵۴٫۶۳
14 ۳۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۶۷٫۸۸
14 ۳۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۸۱٫۲۱
14 ۳۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۹۴٫۴۱
14 ۳۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۰۷٫۲۹
14 ۳۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۲۶٫۵۸
14 ۳۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۱۵۷٫۹۵
14 ۳۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۱۹۴٫۷۴
14 ۳۵۰ ۱٫۰۹۴ ۲۷٫۷۹ ۲۲۴٫۵۸
14 ۳۵۰ ۱٫۲۵۰ ۳۱٫۷۵ ۲۵۳٫۳۲
14 ۳۵۰ ۱٫۴۰۶ ۳۵٫۷۱ ۲۸۱٫۴۳
16 ۴۰۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۷٫۲۵
16 ۴۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۶۲٫۵۸
16 ۴۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۷۷٫۷۹
16 ۴۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۹۳٫۱۳
16 ۴۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۲۳٫۱۸
16 ۴۰۰ ۰٫۶۵۶ ۱۶٫۶۶ ۱۵۹٫۹۹
16 ۴۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۲۰۳٫۳۱
16 ۴۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۲۰ ۲۴۵٫۲۹
16 ۴۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۲۸۶٫۳۸
16 ۴۰۰ ۱٫۴۳۸ ۳۶٫۵۳ ۳۳۲٫۸۳
16 ۴۰۰ ۱٫۵۹۴ ۴۰٫۴۹ ۳۶۴٫۹۹
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
18 ۴۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۵۳٫۲۲
18 ۴۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۰٫۵۳
18 ۴۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۸۷٫۷۲
18 ۴۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۰۵٫۰۶
18 ۴۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۱۲۲٫۲۶
18 ۴۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۳۹٫۰۸
18 ۴۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۵۵٫۷۸
18 ۴۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۲۰۵٫۶۳
18 ۴۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۲۵۴٫۳۷
18 ۴۵۰ ۱٫۱۵۶ ۲۹٫۳۶ ۳۰۹٫۵۰
18 ۴۵۰ ۱٫۳۷۵ ۳۴٫۹۳ ۳۶۳٫۳۴
18 ۴۵۰ ۱٫۵۶۲ ۳۹٫۶۷ ۴۰۸٫۱۱
18 ۴۵۰ ۱٫۷۸۱ ۴۵٫۲۴ ۴۵۹٫۱۳
20 ۵۰۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۶۸٫۵۵
20 ۵۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۸٫۴۸
20 ۵۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۱۶٫۹۸
20 ۵۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۵۴٫۹۷
20 ۵۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۸۳٫۲۲
20 ۵۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۲۴۷٫۶۵
20 ۵۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۱۹ ۳۱۰٫۸۵
20 ۵۰۰ ۱٫۲۸۱ ۳۲٫۵۴ ۳۸۱٫۱۴
20 ۵۰۰ ۱٫۵۰۰ ۳۸٫۱۰ ۴۴۱٫۰۷
20 ۵۰۰ ۱٫۷۵۰ ۴۴٫۴۵ ۵۰۷٫۶۳
20 ۵۰۰ ۱٫۹۶۹ ۵۰٫۰۱ ۵۶۴٫۳۰
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
24 ۶۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۹۴٫۳۷
24 ۶۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴۰٫۸۲
24 ۶۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۸۶٫۷۶
24 ۶۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۲۰۹٫۳۷
24 ۶۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۲۵۴٫۹۲
24 ۶۰۰ ۰٫۹۶۹ ۲۴٫۶۱ ۳۵۴٫۷۲
24 ۶۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۴۴۱٫۳۹
24 ۶۰۰ ۱٫۵۳۱ ۳۸٫۸۹ ۵۴۶٫۷۷
24 ۶۰۰ ۱٫۸۱۲ ۴۶٫۰۲ ۶۳۹٫۰۴
24 ۶۰۰ ۲٫۰۶۲ ۵۲٫۳۷ ۷۱۸٫۹۷
24 ۶۰۰ ۲٫۳۴۴ ۵۹٫۵۴ ۸۰۶٫۸۳
30 ۷۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۴۷٫۲۳
30 ۷۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۷۶٫۵۸
30 ۷۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۳۴٫۴۴
30 ۷۵۰ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۲۹۱٫۸۲
36 ۹۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۷۶٫۹۸
36 ۹۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۲۱۲٫۳۴
36 ۹۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۸۲٫۱۳
توسطمدیریت

قیمت لوله سیاه گازی روکار

قیمت لوله سیاه توکار ، لوله سیاه گازی توکار ، مرکز پخش و فروش لوله سیاه توکار در تهران و کرج ، بهترین برند لوله سیاه توکار ، لیست قیمت روز و بروز و تعرفه لوله هاس سیاه توکار ، پخش عمده فروشی لوله سیاه توکار ، تولید کننده و وارد کننده لوله سیاه توکار در ایران ،

لیست قیمت روز لوله سیاه توکار

دانلود لیست قیمت لوله سیاه گازی توکار

نام ضخامت(mm) قطر(mm) طول(m) وزن هر شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) تاریخ قیمت تومان بدون ارزش افزوده ارزش افزوده (9%) تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 اینچ 2.8 21.3 6 7.68 169 1298 1401/04/12 بدون ارزش افزوده (9%) تومان
25,580 2,302
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3/4 اینچ 2.9 26.7 6 10.2 127 1295 1401/04/12 بدون ارزش افزوده (9%) تومان
25,580 2,302
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1 اینچ 3.4 33.4 6 15.06 61 919 1401/04/12 بدون ارزش افزوده (9%) تومان
25,580 2,302
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ 3.7 48.3 6 24.42 61 1490 1401/04/12 بدون ارزش افزوده (9%) تومان
25,580 2,302
لوله گازی توکار سپاهان سایز 2 اینچ 3.9 60.3 6 32.52 37 1203 1401/04/12 بدون ارزش افزوده (9%) تومان
25,580 2,302
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ 3.6 42.2 6 20.58 61 1255 1401/04/12 بدون ارزش افزوده (9%) تومان
25,580 2,302
لوله گازی توکار سپاهان سایز 2.5 اینچ 4 73 6 40.86 37 1512 1401/04/12 بدون ارزش افزوده (9%) تومان
تماس بگیرید
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3 اینچ 4 88.9 6 50.22 19 954 1401/04/12 بدون ارزش افزوده (9%) تومان
تماس بگیرید
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3.5 اینچ 4.4 101.6 6 63.48 19 1206 1401/04/12 بدون ارزش افزوده (9%) تومان
تماس بگیرید
لوله گازی توکار سپاهان سایز 4 اینچ 4.4 114.3 6 71.52 19 1359 1401/04/12 بدون ارزش افزوده (9%) تومان
تماس بگیرید
توسطمدیریت

لوله API چیست و چه ویژگی ها و مزایایی دارد؟

لوله ای پی آی چیست ؟ مزایا و ویژگیهای لوله API ، مرکز خرید و فروش لوله های API قیمت و لیست قیمت و هزینه و تعرفه روز و بروز لوله های ای پی آی API ، مرکز پخش عمده و فروش در تهران و کرج

لوله API چیست و چه ویژگی ها و مزایایی دارد؟

API در واقع مخفف American Petroleum Institute است که این سازمان در سال ۱۹۹۱ میلادی با هدف تعیین استانداردها در حوزه ی نفت و گاز تاسیس شد.

در طی سال های گذشته به دلیل تغییرات به وجود آمده در صنایع و تمایل به بازده بالا در انتقال سیالات (انتقال بیشترین حجم در کمترین زمان) استفاده از فولادهایی که استحکام بالایی داشته باشند، افزایش پیدا کرده است. مشخصات این فولادها که برای لوله های انتقال نفت و گاز مورد استفاده اند را API تعیین می کند.  این فولادها اصولا همان فولادهای کربن – منگنزی هستند که با افزودن مقادیر کم عناصر میکروآلیاژی دارای استحکام تسلیم بالا، تافنس بالا، ازدیاد طول نسبی مناسب و دمای انتقال پایین بوده که از ویژگی های مثبت آن ها به شمار می رودبه بیان ساده تر، روش تولید لوله APIبه روشهای مختلفی انجام میشود و دارای ویژگی هایی میباشدکه آن را از سایر لوله ها متمایز می کند مانند:

 • مقاومت زیاد در برابر فشار، خوردگی و پوسیدگی
 • عمر مفید طولانی
 • قابلیت جوش پذیری بالا
 • مقاوم به پیشرفت ترک در خطوط لوله
 • دمای پایین انتقال شکست نرم به شکست ترد

 

کاربردهای لوله  API

لوله های فولادی اهمیت بالایی در صنایع نفت و گاز و … دارند و از همین بابت کاربرد لوله API نیز به عنوان یک لوله استاندارد و با مزایا و ویژگی هایی که پیش تر ذکر کردیم، در صنایع زیاد است. قیمت لوله APIبا توجه سایز و ضخامت ان متفاوت بوده و دارای کاربرد های زیر میباشد:

 • خطوط طولانی انتقال نفت و گاز
 • خطوط لوله کشی گاز خانگی
 • انتقال آب در مصارف خانگی و صنعتی
 • انتقال مواد شیمیایی در فشار بالا
 • صنعت کشتی سازی
 • انتقال فاضلاب
توسطمدیریت

خرید لوله گلخانه ای ارزان

خرید لوله گلخانه ارزان ، مرکز فروش و پخش لوله های گلخانه ای ارزان قیمت در تهران و کرج ، بهترین کیفیت و قیمت ، تعرفه و هزینه لوله گلخانه ای ، لوله گلخانه ای دست دوم و کارکرده ، خرید و فروش و بازار لوله های گلخانه ای با قیمت ارزان ، مرکز پخش عمده لوله گلخانه ای در تهان ، کرج و سایر شهرهای ایران ، سفارش ارسال لوله گلخانه ای ، لیست قیمت روز لوله برای ساخت گلخانه ، آبیاری محصولات گلخانه ای و سایر موارد لوله گلخانه ای مقاوم در برابر پوسیدگی و آب

لوله گلخانه ای ارزان

 گروه بازرگانی پارس متالز مفتخر است برای اولین بار در ایران لوله گلخانه ای ارزان و با کیفیت عالی که در واقع ابداع نوعی از لوله با کارکرد گالوانیزه می باشد را برای آن دسته از افرادی که بدنبال لوله های هستند که کیفیت گالوانیزه گرم را داشته و قیمتی پایینتر داشته باشد را معرفی نماید تا کارآفریننان عزیز بتوانند با سرمایه کمترگلخانه خور را راه اندازی نمایند.

بیشتر افراد از لوله های گالوانیزه سرد در راه اندازی گلخانه استفاده می نمایند که با توجه به عمر کوتاه این نوع لوله گالوانیزه  در مقابل رطوبت و پوسیدگی به هیچ وجه توصیه نمی گردد.

همچنین بعضی از افراد برای کاهش هزینه ها اغلب از لوله های گالوانیزه دست دوم استفاده میکنند که باتوجه به قیمت بالای لوله دست دوم ومیزان پوسیدگی بویژه آنهایی که در معرض رطوبت و اکسیداسیون بوده اند و ازآنجاییکه تشخیص پوسیدگی لوله های گالوانیزه دست دوم از داخل کار بسیار دشواری می باشد لذا توصیه می گردد از لوله های گلخانه ای کوره ای استفاده شود.

واما ویژگیهای لوله گلخانه ای کوره ای چیست؟

  • مقاوم در مقابل رطوبت و خوردگی
  • قیمت بسیار مناسب
  • طول عمر بالا

برای دریافت مشاوره و خرید انواع لوله با ما در تماس باشید

توسطمدیریت

لوله گالوانیزه چیست ؟

لوله گالوانیزه چیست و چه کاربردی دارد؟ مقاله در زمینه لوله گالوانیزه ، لوله گالوانیزه ساخت ایران و خارجی و وارداتی ،  galvanised pipe کاربرد لوله گالوانیزه در کشاورزی ، صنعت ، ساختمانی ، سازه ، صنعت آب ، بهترین نوع ، برند لوله گالوانیزه کدام است؟ ، جنس لوله گالوانیزه چیست ؟ با لوله معمولی چه تفاوتی فرقی دارد؟) بهترین مرکز فروش ، بورس لوله گالوانیزه در تهران و کرج ، لوله گالوانیزه در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران

لوله‌ی‌ گالوانیزهاز جنس فولاد بوده که برای محافظت در برابر خوردگی و آسیب‌پذیری، سطح آن را با فلز روی می پوشانند. پوشش گالوانیزه،عمر لوله را افزایش داده و همچنین مقاومت آندر برابر خوردگی و رسوبات معدنی را افزایش می‌دهد. این نوع لوله‌ها براساس جنس و نوع فلز به دو دسته‌ی آهنی و فولادی تقسیم می‌شوند.

همچنین لوله های گالوانیزه شده به رنگ خاکستری و تیره بوده که از جنس آهن سفید نورد‌شده می باشند. لوله های گالوانیزه درزداررا با دستگاه‌های درز‌جوش بدین ترتیب که ورق فولاد را با فشار از داخل قالب عبور داده و درز آن را جوش می دهند و سپس جهت افزایش مقاومتش در برابر اسید ها و زنگ زدگی ها  آن‌ها را به مخزنی که حاوی روی مذاب( گالوانیزه) است منتقل می‌کنند و به همین علتبه آن‌ها لوله‌های درزدار نیز گفته می‌شود.

انواع لوله گالوانیزه

تفاوت لوله گالوانیزه گرم و سردبر اساس روش تولید بوده وبر مبنای وزنبه سه دسته ی سبک، متوسط و سنگین تقسیم می شوند.

کاربرد لوله های گالوانیزه

از لوله های گالوانیزه برای انتقال سیال گاز و مایعات از محلی به محل دیگر استفاده می شود و بیشترین کاربرد  آن در گلخانه ها و منازل می باشد.

از دیگر کاربردهای آن می توان به استفاده در سازه های فلزی و دکل های مخابراتی، محافظت از کابل های شبکه و برق، پایه فنس، انتقال آب در صنایع کشاورزی، تخلیه فاضلاب و…  اشاره کرد. این لوله ها را می توان به صورت توکار یا روکار نیز استفاده نمود.

معمولاً لوله های گالوانیزه از داخل دچار زنگ زدگی می شوند که مشکلات فراوانی ازجمله پوسته پوسته شدن ، شکست لوله و تغییر مزه آب را در پی دارند.البته امروزه در لوله کشی منازل، لوله های گالوانیزه جای خود رابه لوله های پلی پروپیلن و نیوپایپداده اند.

توسطمدیریت

لوله مانیسمان چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

لوله مانیسمان و کاربردهای آن چیست ؟ لوله مانیسمان چه کاربردی در صنایع دارد؟ مقاله در زمینه تاریخچه لوله مانیسمان ، بهترین لوله مانیسمان ساخت ایران و وارداتی چیست؟ ، شرکت های وارد کننده اصلی لوله مانیسمان در تهران ، واردات لوله مانیسمان از چین و رومانی ، لوله و اتصالات مانیسمان را از کجا بخریم؟محدوده قیمت لوله مانیسمان ،ارسال لیست روز قیمت و هزینه لوله مانیسمان در تهران ، کرج و سایر شهرهای ایران ، ارسال لیست قیمت لوله مانیسمان با واتساپ ، ایمیل و فکس ، مشخصات دقیق ، فنی انواع رده لوله مانیسمان

رینهاردومکس مانیسمان،برادران آلمانی بودند که نخستین بار سال ۱۸۸۶ موفق به ابداع روش تولید لوله‌ های بدون درز شدند. کارخانه استارتاپی خود را در سال ۱۸۹۰ در برلین راه‌اندازی کردند. این نوع لوله یک برند معتبر است که بعنوان اولین لوله بدون درز وارد شده  در ایران با نام این کمپانی شناخته می شود.

لوله مانیسمان یا بدون درز برای انتقال سیال،ساخت مخازن( تحت فشار)، صنایع نظامی و در ساختمان‌سازی کاربرد دارند و برخی دیگر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند.نحوه تولید لوله مانیسمان به روشهای مختلفی صورت می گیرد و رده های مختلفی دارد.

انواع رده لوله مانیسمان :

مشخصات فنی رده 20

ضخامتی در حدود 2 تا 6 میلی‌متر و سایزی حدود یک تا دوازده اینچ دارد؛ همچنین وزن آن تا حدود 300 کیلومتغیر است

مشخصات فنی رده رده 40

سایزی از حدود 1 تا 12 اینچ و ضخامتی 2 تا 10 میلی‌متر خواهد داشت. وزن این محصول در برخی موارد تا 500 کیلو هم می‌رسد.

مشخصات فنی رده رده 60

این رده، معمولاً از 8 تا 24 اینچ تولید و عرضه می‌شود؛ وزن آن نیز بر اساس قطر و ضخامت، متفاوت خواهد بود

مشخصات فنی رده رده 80

این محصول، در ضخامتی بین 3 تا 9 میلی‌متر و وزنی  9 تا 150 کیلوگرم به بازار عرضه می‌شود. همچنیناز نظر سایز، بسیار متنوع است.

مشخصات فنی رده رده 120

وزن این محصول، تا حدود 700 کیلوگرم هم می‌رسد و سایز و ابعادش بر اساس درخواست مشتریان، متعدد است

مشخصات فنی رده رده 160

بالاترین رده‌ بوده که با وزنی بسیار زیادتر از رده‌ های دیگر تولید و در صنایع خاصی کاربرد دارد.

 

از میان انواع رده لوله،کاربرد رده  (چهل) 40 مورد استفاده بیشتری دارد و همچنین قیمت لوله مانیسمان با توجه به رده آن متفاوت است..

توسطمدیریت

فروش لوله و اتصالات STD

لوله و اتصالات استاندارد

مرکز فروش و ارائه قیمت انواع لوله و اتصالات std ، یا لوله های با قطر و وزن مشخص بصورت استاندارد شده (لوله و اتصالات تهران)

لطفا” جهت دریافت لیست استاندارد انواع لوله و اتصالات با ما در تماس باشید.

پخش عمده لوله std

قیمت و مشخصات فنی لوله های std

 

توسطمدیریت

لوله و اتصالات گالوانیزه در تهران

مرکز فروش انواع لوله و اتصالات گالوانیزه در بازار تهران

پخش عمده و عمده فروشی اتصالات و لوله های گالوانیزه در ابعاد و سایز های متنوع و نمایندگی فروش انواع لوله های گالوانیزه از تولید کنندگان

فروش لوله گالوانیزه اصفهان

فروش لوله گالوانیزه ساوه

فروش لوله گالوانیزه اهواز

خرید و فروش لوله های گالوانیزه وارداتی

فروش لوله گالوانیزه گرم

فروش لوله گالوانیزه سپنتا

فروش لوله گالوانیزه تهران

فروش لوله گالوانیزه گلخانه ای

با ما تماس بگیرید و با مشاوره تلفنی و ارائه مشخصات فنی کاربرد خود در زمینه لوله گالوانیزه (گلخانه ای و …) ، دقیقا” لوله مورد نظر را با بهترین قیمت و کیفیت دریافت نمایید.نحوه ارسال به شهرستانها و تهران را از ما بپرسید.

توسطمدیریت

فروش لوله و اتصالات گاز

مرکز فروش لوله و اتصالات گازی

مرکز فروش انواع لوله و اتصالات گاز (لوله های گازی) و گازرسانی  و لوله api (بر مبنای استاندارد API )در تهران و ایران

پخش عمده لوله های گاز با قیمت و کیفیت مناسب و در ضخامت و ابعاد متنوع مستقیم از کارخانه تولید کننده با ارائه فاکتور رسمی

با کارشناسان ما بصورت تلفنی مشاوره نمایید تا با توجه به پروژه های گازی شما ، کالای مورد نظرتان را دقیقا” و با مشخصات فنی قید شده در پروژه به شما معرفی نمایند و لیست قیمت و شرایط ارسال را برای شما فکس یا ایمیل نمایند.فروشگاه اینترنتی لوله گازرسانی – مرکز لوله و اتصالات تهران

 

توسطمدیریت

فروش اتصالات و لوله آبرسانی

مرکز فروش انواع لوله و اتصالات آبرسانی

لوله هایی که از مواد پلی اتیلن (یا فلزی و سیمانی)ساخته شده اند و برای آب رسانی ، دفع و جمع آوری آب و فاضلاب استفاده میشوند.

فروش عمده و پخش لوله آبرسانی با قیمت و کیفیت مناسب و نمایندگی کارخانه تولید کننده لوله آبرسانی

مستقیم با مدیریت-اردهانی